++++ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ของโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ยินดีต้อนรับครับ ++++ อัพเดต!! ปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว ++++

ลำดับ

เรื่อง

สถานะข้อมูล

หมายเหตุ

  ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน    
  – ข้อมูลพื้นฐาน    
1 ┊ – O1 โครงสร้าง นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
2 ┊ – O2 ข้อมูลการบริหาร นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
3 ┊ – O3 อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา นำเข้าเรียบร้อย ครูรุ่งฟ้า
4 ┊ – O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา นำเข้าเรียบร้อย ครูอัมพร
5 ┊ – O5 ข้อมูลการติดต่อ นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
6 ┊ – O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง นำเข้าเรียบร้อย ครูอัมพร
  – การประชาสัมพันธ์    
7 ┊ – O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
  – การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
8 ┊ – O8 Q&A นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
9 ┊ – O9 Social Network นำเข้าเรียบร้อย
ครูเอกลักษณ์
  ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน    
  – การดำเนินงาน    
10 ┊ – O10 แผนดำเนินการประจำปี นำเข้าเรียบร้อย ครูอัมพร
11 ┊ – O11 รายงานกำกับ ติดตามฯ นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
12 ┊ – O12 รายงานผลการดำเนินการประจำปี นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
– การปฏิบัติงาน    
13 ┊ – O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
  – การให้บริการ    
14 ┊ – O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
15 ┊ – O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
16 ┊ – O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
17 ┊ – O17 E-service นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
  ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ    
  – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
18 ┊ – O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
19 ┊ – O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
20 ┊ – O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
  – การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
21 ┊ – O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ นำเข้าเรียบร้อย ครูศุภรัตน์
22 ┊ – O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ นำเข้าเรียบร้อย ครูศุภรัตน์
23 ┊ – O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน นำเข้าเรียบร้อย ครูศุภรัตน์
24 ┊ – O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี นำเข้าเรียบร้อย ครูศุภรัตน์
  ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
  – การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
25 ┊ – O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล นำเข้าเรียบร้อย ครูสมคะเน
26 ┊ – O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล นำเข้าเรียบร้อย ครูสมคะเน
27 ┊ – O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล นำเข้าเรียบร้อย ครูสมคะเน
28 ┊ – O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี นำเข้าเรียบร้อย ครูสมคะเน
  ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส    
  – การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
29 ┊ – O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
30 ┊ – O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
31 ┊ – O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
  – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
32 ┊ – O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
33 ┊ – O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
  ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
34 ┊ – O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นำเข้าเรียบร้อย ครูเอกลักษณ์
35 ┊ – O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นำเข้าเรียบร้อย ครูรุ่งฟ้า
36 ┊ – O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
37 ┊ – O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
  – เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
38 ┊ – O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นำเข้าเรียบร้อย ครูสมคะเน
  – แผนป้องกันการทุจริต    
39 ┊ – O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
40 ┊ – O40 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
41 ┊ – O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
  ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา    
42 ┊ – O42 มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา
43 ┊ – O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นำเข้าเรียบร้อย ครูพรรณิกา

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assesment : OIT)

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

18 หมู่ 18 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี E-mail : admin@e-blog.in.th

Copyright © 2020. All Rights Reserved.